Tiến sĩ Đại học Aston (Vương quốc Anh). Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TS. Lê Đức Tiến