Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nguyên thành viên tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021

GS. TS. Trần Thọ Đạt